Danh hiệu

Hệ thống điểm

Bạn kiếm được danh tiếng khi người ta bỏ phiếu trong bài viết của mình

 • +2
  tạo 1 câu hỏi
 • +5
  Câu hỏi được Thích
 • +10
  Trả lời được Thích
 • +15
  Trả lời Chấp nhận

Hệ thống Danh hiệu

Bạn kiếm được danh tiếng khi người ta bỏ phiếu trong bài viết của mình

Chuyên Gia
1500
điểm yêu cầu
Bạn có thể:

Chỉnh sửa câu hỏi của người khác

Không thích (tốn 2 điểm trên mỗi câu hỏi và câu trả lời)

Chỉnh sửa câu trả lời của người khác

Thích

Để lại ý kiến

Chuyên Viên
500
điểm yêu cầu
Bạn có thể:

Chỉnh sửa câu hỏi của người khác

Không thích (tốn 2 điểm trên mỗi câu hỏi và câu trả lời)

Chỉnh sửa câu trả lời của người khác

Thích

Để lại ý kiến

Năng động
200
điểm yêu cầu
Bạn có thể:

Chỉnh sửa câu hỏi của người khác

Không thích (tốn 2 điểm trên mỗi câu hỏi và câu trả lời)

Chỉnh sửa câu trả lời của người khác

Thích

Để lại ý kiến

Nhiệt tình
150
điểm yêu cầu
Bạn có thể:

Chỉnh sửa câu hỏi của người khác

Không thích (tốn 2 điểm trên mỗi câu hỏi và câu trả lời)

Chỉnh sửa câu trả lời của người khác

Thích

Để lại ý kiến

Tích cực
100
điểm yêu cầu
Bạn có thể:

Chỉnh sửa câu hỏi của người khác

Không thích (tốn 2 điểm trên mỗi câu hỏi và câu trả lời)

Chỉnh sửa câu trả lời của người khác

Thích

Để lại ý kiến

Thành viên
1
điểm yêu cầu
Bạn có thể:

Chỉnh sửa câu hỏi của người khác

Không thích (tốn 2 điểm trên mỗi câu hỏi và câu trả lời)

Chỉnh sửa câu trả lời của người khác

Thích

Để lại ý kiến